JSME KONKURENČNÍ VÝHODOU SVÝM ZÁKAZNÍKŮM

Obchodní podmínky – Creative Tools s.r.o.

Kontaktní informace

Naši specialisté se Vám v krátkém čase ozvou zpět a společně vymyslíme řešení přímo Vaší výrobě na míru.
  • Adresa kanceláře / skladu Skalka 106 okr. Prostějov, 798 24, ČR
  • Zastoupení partnerů ČESKÁ REPUBLIKA
    SLOVENSKO
  • Emailinfo@creative-tools.cz
  • Kontaktní telefon +(420) 725 588 988
    +(420) 582 384 485
Jsme Creative Tools s.r.o.

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky společnosti Creative Tools s.r.o. (prodávajícího)

V souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží. 

I. Uzavření smlouvy

1. Kupní cenu zboží lze uhradit platbou v hotovosti při převzetí zboží kupujícím, příkazem k bankovnímu převodu na základě vystavené faktury (daňového dokladu) prodávajícího anebo dobírkou. Prodávající a kupující mohou sjednat, že kupující je povinen zaplatit část kupní ceny při uzavření smlouvy či do sjednané doby po uzavření smlouvy (dále i jen „záloha“); v takovém případě začne dodací lhůta běžet až dnem úplné úhrady zálohy.

2. V případě platby bankovním převodem vystaví prodávající fakturu, kterou neprodleně zašle kupujícímu poštou nebo ji předá společně s dodávkou zboží. Faktury prodávajícího jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne vystavení. Pro případ prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení (dále i jen „procentní sazba“).

3. V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy – pokud bylo zboží již kupujícímu dodáno – a požadovat vrácení dodaného zboží. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody. Ustanovení tohoto odstavce platí obdobně i při prodlení s úhradou zálohy s tím rozdílem, že prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, jakmile se kupující dostane do prodlení s úhradou zálohy1. Kupní cenu zboží lze uhradit platbou v hotovosti při převzetí zboží kupujícím, příkazem k bankovnímu převodu na základě vystavené faktury (daňového dokladu) prodávajícího anebo dobírkou. Prodávající a kupující mohou sjednat, že kupující je povinen zaplatit část kupní ceny při uzavření smlouvy či do sjednané doby po uzavření smlouvy (dále i jen „záloha“); v takovém případě začne dodací lhůta běžet až dnem úplné úhrady zálohy.

2. V případě platby bankovním převodem vystaví prodávající fakturu, kterou neprodleně zašle kupujícímu poštou nebo ji předá společně s dodávkou zboží. Faktury prodávajícího jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne vystavení. Pro případ prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení (dále i jen „procentní sazba“).

3. V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy – pokud bylo zboží již kupujícímu dodáno – a požadovat vrácení dodaného zboží. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody. Ustanovení tohoto odstavce platí obdobně i při prodlení s úhradou zálohy s tím rozdílem, že prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, jakmile se kupující dostane do prodlení s úhradou zálohy


II. Dodání zboží

1. Místem dodání zboží je adresa kupujícího, není-li stanoveno smlouvou jinak. Dopravu do jiného sjednaného místa určení zajišťuje, pokud není sjednáno jinak, prodávající. Náklady na balení a dopravu nese kupující.

2. Dílčí dodávky jsou přípustné.

3. Dodací lhůta stanovená v potvrzené objednávce se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů nepředvídatelných událostí. V takovém případě není kupující oprávněn požadovat náhradu škody z důvodu prodlení s dodáním zboží.

4. Případné požadavky kupujícího na změnu obsahu kupní smlouvy přiměřeně prodlužují sjednanou dodací lhůtu.


III. Platební podmínky

1. Kupní cenu zboží lze uhradit platbou v hotovosti při převzetí zboží kupujícím, příkazem k bankovnímu převodu na základě vystavené faktury (daňového dokladu) prodávajícího anebo dobírkou. Prodávající a kupující mohou sjednat, že kupující je povinen zaplatit část kupní ceny při uzavření smlouvy či do sjednané doby po uzavření smlouvy (dále i jen „záloha“); v takovém případě začne dodací lhůta běžet až dnem úplné úhrady zálohy.

2. V případě platby bankovním převodem vystaví prodávající fakturu, kterou neprodleně zašle kupujícímu poštou nebo ji předá společně s dodávkou zboží. Faktury prodávajícího jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne vystavení. Pro případ prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení (dále i jen „procentní sazba“).

3. V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy – pokud bylo zboží již kupujícímu dodáno – a požadovat vrácení dodaného zboží. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody. Ustanovení tohoto odstavce platí obdobně i při prodlení s úhradou zálohy s tím rozdílem, že prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, jakmile se kupující dostane do prodlení s úhradou zálohy.


IV. Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku potvrzení o převzetí zboží.

2. Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do doby úplného zaplacení dodávky zboží, včetně souvisejících nákladů (DPH, dopravné, balné apod.).


V. Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za vady zboží včetně vad skrytých po dobu 6 měsíců ode dne převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z vad zboží do 24 měsíců, počínaje dnem převzetí. Prodávající u vybraných druhů zboží přebírá záruku v délce a za podmínek uvedených v dokladech předaných společně se zbožím.

2. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na spotřební materiál, jež svou povahou má trvanlivost kratší než 6 měsíců nebo doba záruky.

3. Odpovědnost prodávajícího za vady nevzniká, jestliže vady byly způsobeny kupujícím, nebo třetí stranou, havárii, vyšší mocí, přepětím v síti, nebo po přechodu nebezpečí škody na zboží nakupujícího vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

4. Vady zboží, zjistitelné při přejímce zboží, je kupující povinen reklamovat písemně u prodávajícího, a to nejpozději pracovní den následující po převzetí zboží, je-li pravděpodobné, že k vadě zboží došlo při jeho přepravě, v ostatních případech do 15 dnů ode dne dodání zboží. Reklamace musí obsahovat datum dodání zboží, číslo faktury, výrobní číslo zboží, popis vady a druh uplatněného nároku. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

5. Prodávající neodpovídá za poškození zboží způsobené nevhodným nebo nepřiměřeným užíváním, dodatečnými úpravámi na zboží bez písemného odsouhlasení výrobce, nebo za vady způsobené nedodržením pokynů výrobce pro montáž, obsluhu a údržbu, použití a servis.

6. Kupující není oprávněn souběžně s nároky vyplývajícími z odpovědnosti za vady zboží uplatňovat i nároky na náhradu škody.


VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy z kupních smluv se řídí českým právem.

2. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, pokud není výslovně sjednáno jinak.

3. Je-li Kupující Spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů ze smlouvy, která se řídí těmito podmínkami v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce www.coi.cz.

4. Strany se zavazují neinformovat nepovolané třetí osoby o obsahu práv a povinností vyplývajících pro každého z nich z těchto všeobecných obchodních podmínek a jednotlivých kupních smluv, nebude-li v této otázce mezi nimi výslovně ujednáno jinak. Prokazatelné porušení této povinnosti zakládá dotčené straně právo domáhat se náhrady škody tímto jednáním vzniklé.

5. Veškeré spory vzniklé z kupních smluv a v souvislosti s nimi, které se nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány věcně a místně příslušným obecným soudem žalované strany, pokud nebude sjednáno jinak.

Ve Skalce 1.1.2016